LOV

LOVER FOR NORSK ANDUNGEKLUBB

1. Klubbens navn er Norsk Andungeklubb, (NAK)

2. Norsk Andungeklubb skal ivareta Andungeseilernes interesser.

3. Medlemskap er åpent for enhver som har interesse for klassen.

4. Ved valg har hvert medlem som har betalt kontingent for gjeldende år stemmerett.
I avstemminger som gjelder klassens tekniske vedtekter, har kun båteiere stemmerett.

5. Årsmøter (generalforsamling) holdes minst en gang årlig, og skal innkalles med minst 3 ukers varsel. Årsmøtet innkalles skriftlig.

Årsmøtet skal behandle:

 1. Årsberetning
 2. Regnskap
 3. Endring av tekniske vedtekter.
 4. Innkomne forslag, som må være styret ihende min. 1 uke før møtet.
 5. Valg av styre for kommende sesong, bestående av:
  a) formann (leder) 
  b) sekretær/kasserer
  c) 2 styremedlemmer.

 Valg foregår skriftlig, hvis det foreligger mer enn ett forslag.

 6. Valg av teknisk komite for kommende sesong, bestående av 3 medlemmer.

 Valg foregår skriftlig, hvis det foreligger mer enn ett forslag.

 7. Årsmøtet fastsetter kontingent for kommende sesong.

6. Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller en tredel av medlemmene krever det. De kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter, og kalles inn med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som kravet om årsmøtet omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

7. Styret har til oppgave å ivareta Andungeseilernes interesser, føre klubbens protokoll og båtregister. Norsk Andungeklubbs regnskap håndheves av kassereren. Styret skal også sammenkalle til årsmøter og andre møter, samt fatte vedtak av mindre prinsipiell betydning.

8. Teknisk komite har til oppgave å overvåke de stadfestede bestemmelser for Andungen.
Komiteen skal være oppmerksom på, og følge opp den utvikling som skjer innen utstyr og seiltekniske patenter, og tillempe disse for Andungen, innen rimelig grense, dersom det er påkrevet.

Valgbar til teknisk komite er enhver registrert Andunge-eier i NAK.

9. Kjøp og salg skal meddeles NAK's sekretær, som fører båtregisteret.

10.Lovendring kan kun vedtas på ordinære eller ekstraordinære årsmøter etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Oppløsings-paragrafen kan ikke endres.

Norges Seilforbund må godkjenne eventuelle lovendringer.

l l.Oppløsing kan ikke skje såfremt 4 medlemmer ønsker å opprettholde driften.

Eventuelle midler og arkiv disponeres i tilfelle oppløsning av Norges Seilforbund.

E-post: post"krøllalfa"andunge.no                                                                                                                      :)